Doprava zadarma od 150,00 zł
Uložte si do nákupného zoznamu
Vytvorte nový nákupný zoznam

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY www.buff.pl § 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 1. 1. Obchodná platforma www.buff.pl funguje za podmienok stanovených v týchto pravidlách. 2. 2. Pravidlá definujú podmienky pre uzatváranie a ukončovanie zmlúv o predaji produktov a reklamačný poriadok, ako aj druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky Obchodnou platformou www.buff.pl, pravidlá poskytovania týchto služieb , podmienky uzatvárania a ukončovania zmlúv o poskytovaní služieb elektronickou formou. 3. 3. Každý Príjemca služby je pri podniknutí krokov na používanie Elektronických služieb platformy www.buff.pl povinný dodržiavať ustanovenia týchto Pravidiel. 4. 4. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa uplatňujú ustanovenia: 4.1. Občianského zakonnika 40/1964. 4.2. a ďalšé relevantné ustanovenia slovenského zákona. § 2 DEFINÍCIE OBSAŽENÉ V PODMIEKOCH 1. KONTAKTNÝ FORMULÁR – formulár dostupný na webovej stránke www.buff.pl formulár dostupný na webovej stránke. 2. REGISTRAČNÝ FORMULÁR – formulár dostupný na webovej stránke www.buff.pl umožňujúci vytvorenie Účtu. 3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR – formulár dostupný na webovej stránke www.buff.pl ktorý vám umožňuje zadať Objednávku. 4. ZÁKAZNÍK – Príjemca, veľkoobchodník, ktorý je Podnikateľom, ktorý má v úmysle uzavrieť alebo uzavrel s Predávajúcim Predajnú zmluvu. 5. ÚČET – označený individuálnym menom (loginom) a heslom, súbor zdrojov v IT systéme Poskytovateľa służby, v ktorom sa zhromažďujú údaje Príjemcu służby, vratane informácií o uskutočnených Objednávkach. 6. VÝROBOK – hnuteľná vec dostupná na Platforme, ktorá je predmetom Predajnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim. 7. PODNIKATEĽ – osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, definovaný podľa Obchodnécho zákoníka (§ 2 ods. 2). 8. PREDPISY – tieto Podmienky obchodnej platformy. 9. OBCHODNÁ PLATFORMA – platforma Poskytovateľa služieb pôsobiaca na www.buff.pl 10. PREDÁVAJÚCI, POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB – MALAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zapísaná do registra podnikateľov Okresným súdom pre hl. Warszawy vo Varšave, XIII Obchodná divízia Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000489636, sídlo a adresa na doručovanie: Hubala 7/12, 05-803 Pruszkow, NIP: 5213456726, REGON: 141122544, e-mailová adresa: obchod@malavi.pl. 11. PREDAJNÁ ZMLUVA – Zmluva o Predají Výrobkov uzatvorená medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostrednictvom Obchodnej platformy. 12. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služby Príjemcovi služby prostredníctvom Obchodnej platformy. 13. SYSTÉM NÁZOROV – Elektronická služba sprístupnená Zákazníkom Poskytovateľom služby, ktorá umožňuje uverejňovanie názorov na Výrobky. 14. PRÍJEMCA SLUŽBY – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť pomocou Elektronickej služby. 15. OBJEDNÁVKA – Prehlásenie vôle Zákazníka predstavujúce ponuku na uzavretie Pedajnú zmluvy Výrobkov s Predávajúcim. § 3 INFORMÁCIE O VÝROBKACH A ICH OBJEDNÁVKE 1. Prostredníctvom Obchodnej platformy www.buff.pl Predávajúci vykonáva veľkoobchodnú predaj Výrobkov cez internet len pre Podnikateľov. 2. Výrobky poskytované v Obchodnéj platformę sú nové, Produkty oferowane w Platformie są nowe, bez fizyckých a právnych chyb a boli legalne uvedené na slovenský trh. 3. Informácie na webových stránkach Platformy nepredstavujú ponuku v zmysle zákona. Zákazník odoslaním Objednávky podáva ponuku na nakúp konkrétneho Výrobku za podmienok uvedených v jeho popise. 4. Cena Výrobku uvedená na webovej stránke Platformy je uvedená v eurách (EUR) a predstavuje čistú alebo hrubu hodnotu. Cena nezahŕňa náklady na doručenie. 5. Objednávky môžu byť zadané: 5.1. prostredníctvom webovej stránky pomocou Objednávkového formulára (Platforma www.buff.pl) – 24 hodín denne po celý rok, 5.2. zaslaním e-mailu obchodníkovi, 5.3. telefonicky u obchodníka. 6. Na zadanie Objednávky je Zákazník povinný zaregistrovať Účet na Obchodnej platforme. 7. Podmienkou zadania Zákazníkom Objednávky na Platforme je prečítať si Pravidlá a prijať ich ustanovenia počas zadania Objednávky. 8. Predávajúci realizuje Objednávky od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00 hod. Objednávky uskutočnené v pracovných dňoch po 12:30, v sobotu, nedeľu a štátne sviatky, budú spracované v nasledujúci pracovný deň. 9. Výrobky v akcii (výpredaji) majú obmedzený počet kusov a Objednávky na ne budú vybavované v poradí, v akom budú prijaté, až do vyčerpania zásob daného Výrobka. 10. Objednávky prostredníctvom Platformy môžu zadávať iba osoby riadne splnomocnené Zákazníkom. 11. Odoslaním Objednávky objednávateľ pod hrozbou právnej zodpovednosti vyhlasuje, že má súhlas Zákazníka na vykonanie tohto úkonu, pretože je zamestnancom spoločnosti, v mene ktorej Objednávku zadáva alebo má iný právny vzťah so Zákazníkom, ktorý ho oprávňuje na uskutočnenie Objednávky. § 4 UZATVORENIE PREDAJNEJ ZMLUVY 1. Na uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné, aby Zákazník vopred zadal Objednávku spôsobmi, ktoré Predávajúci poskytuje v súlade s § 3 bod 5 a 7 Pravidiel. 2. Po odoslaní Objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie. Potvrdenie o prijatí Objednávky obsahuje potvrdenie všetkých podstatných položiek Objednávky. 3. Potvrdenie prijatia Objednávky prebieha zaslaním e-mailu. 4. Po overení Objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie Objednávky k realizácii. Zmena stavu Objednávky na „vybavená“ spôsobí, že Zákazník je svojou Objednávkou viazaný. Informácia o zmene stavu objednávky je Zákazníkovi zaslaná e-mailom. 5. V momente keď Zákazník obdrží e-mail informujúci o zmene stavu objednávky, uvedenej v bode 4. tohto odseku, je medzi Zákazníkom a Predávajúcim uzatvorená Predajná zmluva. 6. Každá Predajná zmluva bude potvrdená dokladom o kúpe (faktúra s DPH), ktorý bude priložený k Produktu a/alebo zaslaný na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávkovom formulári. § 5 SPÔSOB PLATBY 1. Predávajúci poskytuje nasledujúce spôsoby platby: 1.1. platba vopred na účet alebo proforma platba na účet, 1.2. platba prostredníctvom elektronického platobného systému (Przelewy24.pl), 1.3. platba na dobierku, 1.4. odložená platba. 2. V prípade platby vopred na účet alebo proforma platby na účet je potrebné platbu uhradiť na bankový účet číslo: SK84 8450 0000 0002 0000 1358, MALAVI SP. Z O.O. SP. K., Hubala 7/12, 05-803 Pruszkow, NIP: 5213456726. V titule prevodu uveďte „Objednávka č…” alebo „Proforma č…”. 3. V prípade platby prostredníctvom elektronického platobného systému Zákazník vykoná platbu pred začatím realizácie Objednávky. Elektronický platobný systém umožňuje realizovať platby kreditnou kartou alebo rýchlym prevodom z vybraných slovenských bánk. 4. V prípade odloženej platby je potrebné platbu uhradiť na účet a to v lehote uvedenej Predávajúcim na faktúre. 5. Zákazník je povinný zaplatiť cenu podľa Predajnej zmluvy podľa individuálnych dojednaní s Predávajúcim. 6. V pripade zvolenia spôsobu platby popísaného v bode 1.1 alebo 1.2 tejto časti, Výrobok bude odoslaný až po jeho zaplatení. 7. Predávajúci má právo obmedziť ním sprístupnené spôsoby platby vo vzťahu ku Zákazníkom, ktorí sú Podnikateľmi, vrátane vyžadovania úhrady časti alebo celej predajnej ceny vopred, bez ohľadu na spôsob platby, ktorý si Zákazník zvolil a skutočnosť, uzavretia Predajnej zmluvy. § 6 NÁKLADY, TERMÍN A SPÔSOB DODANIA PRODUKTU 1. Náklady na doručenie Objednákvy, ktoré hradí Zákazník, sú stanovené v procese odoslania Objednávky a závisia od výberu spôsobu platby, spôsobu doručenia zakúpených Výrobkov a počtu produktov objednaných Zákazníkom. 2. Termín dodania Objednávky sa skladá z času kompetizácie Výrobkov a času dodania Produktu prepravcom: 2.1. doba vybavenia objednávky je od 24 hodín do 7 dní ( s výnimkov Objednávok preorder kde čas na vychystávania Výrobkov môže byť až niekoľko mesiacov a Výrobkov objednaných Zákazníkom na ďalšiu dodávku, kde čas na dokončenie závisí vždy od dátumu nasledujúcej dodávky a môže byť až 2 mesiace) od momentu: a) zaúčtovania peňažných prostriedkov zaplatených na základe Predajnej zmluvy na účet Predávajúceho, resp b) kladnej autorizácie transakcie elektronickým platobným systémom, resp c) prijatia Predávajúcim Objednávky na realizáciu v prípade zvolenia platby na dobierku, d) vykonania príslušných a konečných dojednaní medzi Predávajúcim a Zákazníkom ohľadom odloženej platby. 2.2. dodanie Výrobkov tvoriacich hnuteľný tovar prepravcom sa uskutoční v lehote deklarovanej prepravcom (dodanie prebieha len v pracovných dňoch, okrem sobôt, nedieľ a sviatkov). 3. Preorderovú Objednávku może urobiť Zákazník: 3.1. prostredníctvom webovej stránky pomocou Objednávkového formulára (Platforma www.preorder.malavi.sk) – 24 hodín denne po celý rok, 3.2. zaslaním e-mailu obchodníkovi, 3.3. telefonicky u obchodníka. 4. V prípade preobjednávkových Výrobkov je dátum odoslania uvedený v popise Výrobka a może sa meniť. O zmene termínu - jeho predĺžení alebo skrátení je Predávajúci povinný Zákazníka informovať prostredníctvom Zákazníckeho účtu, e-mailom alebo umiestnením príslušných informácií na Platforme v popise Výrobku. 5. Výrobky kúpené na Obchodnej platforme sú zasielané prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. 6. Výhody a bremená spojené s Výrobkom, ako aj riziko náhodnej straty alebo poškodenia Výrobku prechádzajú na Zákazníka po vydaní Výrobku dopravcovi Predávajúcim. V takom prípade Predávajúci nezodpovedá za stratu, vadu alebo poškodenie Výrobku vzniknuté od momentu prevzatia Výrobku na prepravu až do jeho doručenia Zákazníkovi, ako aj za omeškanie s prepravou zásielky. 7. V prípade zaslania Zákazníkovi Výrobku prostredníctvom prepravcu je Zákazník, ktorý je Podnikateľom, povinný skontrolovať zásielku včas a spôsobom pre takéto zásielky. Ak zistí, že sa Výrobok stratil alebo poškodil počas prepravy, je povinný vykonať všetky kroky potrebné na určenie zodpovednosti dopravcu. 8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodania Výrobkov spôsobené tretími stranami, napríklad dopravcom, a vyššou mocou, akou je lockdown, prírodná katastrofa. § 7 REKLAMÁCIA VÝROBKU 1. Reklamácia v rámci záruky. 1.1. na všetky Výrobky ponúkané v Obchodnej platforme sa vzťahuje záruka výrobcu platná v Slovenskej republike, 1.2. záručná doba na Výrobky je 24 mesiacov a počíta sa odo dňa dodania Výrobku Zákazníkovi, 1.3. dokladom oprávňujúcim na záručnú ochranu je záručný list alebo doklad nákupu. 2. Reklamácia na zálohu. 2.1. základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi v rámci zálohy na fyzické a právne vady sú uvedené v Občíanskom zákoniku 40/1964, 2.2. Podnikateľ stráca práva zo záruky, ak si Výrobok neprezrel včas a spôsobom, ktorý je pre veci tohto druhu prijatý, a o chybe bezodkladne neoznámil Predávajúcemu, a ak vada vyšla najavo až neskôr - ak neoznámil Predávajúcemu ihneď po tom, ako to zistil, 2.3. oznámenia o závadách Výrobku a podanie príslušnej žiadosti je možné uskutočniť prostredníctvom e-mailu na adresu: anna.mazurkiewicz@malavi.pl alebo prostredníctvom reklamačného systému umiestneného na Platforme, 2.4. vo vyššie uvedenej správe v elektronickej podobe uveďte čo najviac informácií a okolností týkajúcich sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum výskytu nezrovnalostí a kontaktné údaje. Uvedené informácie výrazne uľahčia a urýchlia vybavenie reklamácie Predávajúcim, 2.5. pre posúdenie fyzických chýb Výrobku je potrebné doručiť na adresu: Olzalogistic - Malavi, ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná, 2.6. Predávajúci odpovie na žiadosť Zákazníka bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, 2.7. v súvislosti s oprávnenou reklamáciou Zákazníka hradí Predávajúci náklady na odber, doručenie a výmenu výrobku za výrobok bez vád. 2.8. odpoveď na reklamáciu je poskytnutá na papieri alebo inom trvalom nosiči, napríklad e-mailom alebo SMS. § 8 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 1. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom, ktorý je Podnikateľom, do 14 pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v tomto prípade môže prebehnúť bez udania dôvodu a nezakladá žiadne nároky zo strany Zákazníka, ktorý je Podnikateľom, voči Predávajúcemu. 2. Právo odstúpiť od Predajnej zmluvy má Predávajúci aj Zákazník v prípade, že si druhá strana nesplní svoje povinnosti v presne stanovenej lehote, s výhradou § 6 bod 8. § 9 TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB 1. Poskytovateľ služby prostredníctvom Obchodnej platformy umožňuje používanie Elektronických služieb, ako napríklad: 1.1. uzatváranie Zmlúv o predaji Výrobkov, 1.2. vedenie Účtu na Obchodnej platforme, 1.3. Systém názorov, 1.4. odoslanie správy cez Kontaktný formulár. 2. Poskytovanie Elektronických služieb Zákazníkom v Obchodnej platforme prebieha za podmienok uvedených v Pravidlách. 3. Poskytovateľ služby má právo zverejňovať reklamný obsah na webovej stránke Platformy. Tento obsah je neoddeliteľnou súčasťou Platformy a materiálov v nej prezentovaných. § 10 PODMIENKY POSKYTOVANIA A UZAVORENIA ZMLUV O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB 1. Poskytovanie Elektronických služieb uvedených v § 9 bod 1 Podmienok Poskytovateľom služby je bezplatné. 2. Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára: 2.1. zmluva o poskytovaní Elektronických služieb spočívajúca v umožnení zadania Objednávky v Obchodnej platforme sa uzatvára na dobu určitú, 2.2. zmluva o poskytovaní Elektronických služieb spočívajúcich vo vedení Účtu v Platforme sa uzatvára na dobu neurčitú. K uzavretiu zmluvy dochádza odoslaním vyplneného Registračného formulára Zákazníkom, 2.3. zmluva o poskytovaní Elektronických služieb spočívajúcich v používaní Systému názorov sa uzatvára na dobu určitú a zaniká zverejnením názoru alebo prerušením používania tejto Služby Príjemcom služby, 2.4. zmluva o poskytovaní Elektronických služieb spočívajúca v umožnení zasielania správy Poskytovateľovi služby prostredníctvom Kontaktného formulára sa uzatvára na dobu určitú a zaniká odoslaním správy alebo jej prerušením zasielania Príjemcom služby. 3. Technické požiadavky potrebné na spoluprácu s IKT systémom používaným Poskytovateľom služby: 3.1. počítač (alebo mobilné zariadenie) s prístupom na internet, 3.2. prístup k e-mailu, 3.3. webový prehliadač, 3.4. povolenie cookies a Javascriptu vo webovom prehliadači. 4. Príjemca služby je povinný používať Obchodnú platformu spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi s rešpektovaním osobných práv a práv duševného vlastníctva tretích osôb. 5. Príjemca služby je povinný zadať údaje v súlade so skutočnosťou. 6. Príjemca služby má zakázané poskytovať nezákonný obsah. § 11 SŤAŽNOSTI TÝKAJÚCE SA POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB 1. Sťažnosti súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb prostredníctvom Platformy môže Zákazník podávať e-mailom na adresu: obchod@malavi.pl. 2. Vo vyššie uvedenom e-maile uveďte čo najviac informácií a okolností týkajúcich sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum vzniku nezrovnalosti a kontaktné údaje. Poskytnuté informácie výrazne uľahčia a urýchlia posúdenie reklamácie Poskytovateľom služby. 3. Posúdenie reklamácie Poskytovateľom služby prebieha bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia. 4. Odpoveď Poskytovateľa služby na reklamáciu je odoslaná na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v reklamáčnom folmuláre alebo iným spôsobom, ktorý uviedol Zákazník. § 12 PODMIENKY UKONČENIA ZMLUVY O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB 1. Ukončenie zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb: 1.1. možno vypovedať zmluvu o poskytovaní Elektronickej služby nepretržitého a neurčitého charakteru (napr. vedenie Účtu), 1.2. Príjemca služby môže vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním príslušného vyhlásenia e-mailom na adresu: obchod@malavi.pl, 1.3. Poskytovateľ služieb môže vypovedať zmluvu o poskytovaní Elektronických služieb s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním výpovede Zákazníkovi, 1.4. výpoveďou dochádza k zániku právneho vzťahu s účinnosťou do budúcnosti. 2. Poskytovateľ služby a Príjemca služby môžu zmluvu o poskytovaní Elektronických služieb kedykoľvek vypovedať dohodou zmluvných strán. § 13 DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 1. Všetok obsah zverejnený na webovej stránke www.buff.pl je chránený autorským právom a (s výhradou § 13 pkt 3 a prkov zverejneýych Zákaznikmi, používaných na základe licencie, prevodu vlastníckych autorských práv alebo čestného použitia) sú majetkom MALAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zapísanej do registra podnikateľov Okresným súdom pre hl. Warszawy vo Varšave, XIII Obchodná divízia Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000489636, sídlo a adresa na doručovanie: Hubala 7/12, 05-803 Pruszkow, NIP: 5213456726, REGON: 141122544. Príjemca služby nesie plnú zodpovednosť za škodu spôsobenú poskytovateľovi služby v dôsledku použitia akéhokoľvek obsahu na webovej stránke www.buff.pl bez súhlasu Poskytovateľa služby. 2. Akékoľvek použitie ktoréhokoľvek z prvkov tvoriacich obsah a obsah webovej stránky www.buff.pl kýmkoľvek bez výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa služieb predstavuje porušenie autorských práv Poskytovateľa služieb a má za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť. 3. Všetky obchodné názvy, názvy Výrobkov, názvy spoločností a ich logá použité na webovej stránke obchodnej platformy www.buff.pl patria ich vlastníkom a slúžia len na účely identifikácie. Môžu to byť registrované ochranné známky. Všetky materiály, popisy a fotografie prezentované na webovej stránke platformy www.buff.pl slúžia na informačné účely. § 14 ZODPOVEDNOSŤ 1. Poskytovateľ služby prijíma všetky jemu dostupné opatrenia na ochranu údajov Príjemcov služieb. 2. Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že nebude prenášať údaje Zákazníka tretím stranám bez existencie vhodného právneho základu. 3. Príjemcovia služieb sú plne zodpovední za porušenie zákona alebo za škodu spôsobenú svojim konaním na Platforme, najmä poskytnutím nepravdivých údajov, sprístupnením utajovaných skutočností alebo iných zákonom chránených tajomstiev, porušením osobnostných práv alebo autorských práv a práv s nimi súvisiacich, ako aj spracúvanie osobných údajov Príjemcov služieb v rozpore s účelmi Platformy alebo v rozpore s ustanoveniami o ochrane osobných údajov. 4. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vopred informovať Používateľov služby o možných prerušeniach fungovania platformy, najmä o prerušeniach prístupu.. 5. Poskytovateľ služieb nezodpovedá voči Príjemcom služieb, ktorí sú Podnikateľmi: 5.1 za akúkoľvek škodu a stratu, priamo alebo nepriamo (vrátane škôd spôsobených stratou zisku z podnikania, prerušením obchodných operácií alebo stratou obchodných informácií a inými škodami na majetku), spôsobených používaním, nemožnosťou používania alebo nefunkčnosťou Platformy softvér, vyplývajúce z odstavenia alebo zlyhania IKT systému, výpadku elektrickej siete, 5.2 v súvislosti s nesprávnym používaním Platformy Príjemcom služby, ktorý je Podnikateľom, a nefunkčnosťou počítačového hardvéru, počítačového softvéru alebo komunikačného systému, prostredníctvom ktorého sa Príjemca služby pripája k systému Platformy, 5.3 za akékoľvek škody vyplývajúce z chýb, zlyhaní a prerušení fungovania Platformy alebo spôsobené nesprávnym zaznamenávaním alebo čítaním údajov stiahnutých Zákazníkmi, 5.4 za narušenie riadneho fungovania Platformy, ako aj stratu údajov Používateľov služieb, ktorí sú Podnikateľmi v dôsledku vyššej moci alebo tretích strán, 5.5 za konanie tretích strán spočívajúce v použití údajov a materiálov zverejnených na Platforme, ktoré nie je v súlade so všeobecne platným právom alebo Podmienkami, 5.6 za nemožnosť prihlásiť sa do systému Platformy spôsobenú najmä kvalitou pripojenia, poruchou IKT systému alebo elektrickej siete, nesprávnou konfiguráciou programového vybavenia Zákazníkov, ktorí sú Podnikateľmi, 5.7 za následky straty hesla. § 15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Obchodnej platformy sa uzatvárajú v súlade so slovenským právom. 2. V prípade nesúladu ktorejkoľvek časti Podmienok s platným právom sa namiesto napadnutého ustanovenia Podmienok použijú príslušné ustanovenia slovenského práva. 3. Akékoľvek spory vyplývajúce z Predajnych zmlúv medzi Predávajúcim a Zákazníkmi budú riešené najskôr rokovaním s úmyslom urovnania sporu zmierom. Ak by to však nebolo možné alebo by to bolo nevyhovujúce pre niektorú zo strán, spory bude riešiť príslušný spoločný súd v súlade s bodom 4 tohto odseku.. 4. Prípadné spory vzniknuté medzi Poskytovateľom služby a Príjemcom služby (Zákazníkom), ktorý je zároveň Podnikateľom, sa budú riešiť na súde podľa sídla Poskytovateľa služby. 5. Zákazník má tiež právo využiť mimosúdne riešenie sporov, a to najmä podaním žiadosti o začatie mediácie alebo žiadosti o prejednanie veci rozhodcovským súdom po skončení reklamačného konania.
Zdeľajte iným svoj komentár
IdoSell Trusted Reviews
4.86 / 5.00 2467 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-12-03
:D
2023-12-02
Szybko i sprawnie. Polecam
pixel