Doprava zadarma od 150,00 zł
Uložte si do nákupného zoznamu
Vytvorte nový nákupný zoznam

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV OBCHODNEJ PLATFORMY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV OBCHODNEJ PLATFORMY buff.pl § 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 1. Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom Obchodnej platformy www.buff.pl je MALAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zapísaná do registra podnikateľov Okresným súdom pre hl. Warszawy vo Varšave, XIII Obchodná divízia Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000489636, sídlo a adresa na doručovanie: Al. Prymasa Tysiąclecia 46/324, 01-242 Varšava, NIP: 5213456726, REGON: 141122544, adres poczty elektronicznej (e-mail): obchod@malavi.pl, zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie „Usługodawcą”. 2. Osobné údaje zhromaždené Správcom prostredníctvom webovej stránky sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o ochrane osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len GDPR. 3. Akékoľvek slová alebo frázy napísané v obsahu týchto Zásad ochrany osobných údajov s veľkým písmenom by sa mali chápať v súlade s ich definíciou obsiahnutou v Pravidlách obchodnej platformy www.buff.pl § 2 TYP SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL A ROZSAH ZBERU ÚDAJOV 1. ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD. Správca spracúva osobné údaje používateľov Obchodnej platformy www.buff.pl v prípade : 1.1. registracie Účtu na Platforme za účelom vytvorenia individuálneho účtu a spravovania tohto účtu v súlade s čl. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (plnenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v súlade s Pravidlami obchodnej platformy), 1.2. zadania objednávky na Platforme za účelom plnenia Predajnej zmluvy podľa čl. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (plnenie predajnej zmluvy ), 1.3. využiť Systém názoru za účelom zistenia názoru Zákazníka na Predajnú zmluvu uzatvorenú so Správcom v zmysle čl. 6 sek. 1 lit. f) GDPR (oprávnený záujem podnikateľa), 1.4. využiťa Kontaktného formulára na odoslanie správy Správcovi podľa čl. 6 sek. 1 lit. f) GDPR (oprávnený záujem podnikateľa ). 2. TYP SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV. Príjemca poskytuje: 2.1. v prípade Účtu: meno a priezvisko, adresa, firma, DIČ, telefónne číslo, e-mailová adresa, prihlasovacie meno a heslo . 2.2. v prípade Objednávky, Systému názoru a Kontaktnécho formulára: údaje Zákaznika (firma, dodacia adresa, DIČ, telefónne číslo a e-mailová adresa ) sa automaticky načítajú z jeho účtu. Zákazník má možnosť zmeniť uvedené údaje pri zadávaní objednávky kliknutím na „zmeniť miesto doručenia“ alebo prostredníctvom svojho účtu v záložke „Moje údaje”. 3. DOBA ARCHIVOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV . Osobné údaje Zákazníkov sú uchovávané Správcom: 3.1. ak je základom spracúvania údajov plnenie zmluvy, pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvy, a po uplynutí tejto doby po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov. Ak osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a pri nárokoch na pravidelné plnenia a pohľadávky súvisiace s podnikaním tri roky. 3.2. ak je základom spracovania údajov súhlas, pokiaľ súhlas nie je odvolaný, a po odvolaní súhlasu na dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov, ktoré môže Správca uplatniť a ktoré možno voči nemu uplatniť. Ak osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a pri nárokoch na pravidelné plnenia a pohľadávky súvisiace s podnikaním tri roky. 3.3. ak je základom spracovania údajov oprávnený záujem podnikateľa, po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý Správca sleduje, a po uplynutí tejto doby po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov. Ak osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a pri nárokoch na pravidelné plnenia a pohľadávky súvisiace s podnikaním tri roky. 4. Pri používaní Platformy môžu byť stiahnuté ďalšie informácie, najmä: IP adresa pridelená počítaču Zákazníka alebo externá IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému. 5. Po vyjadrení samostatného súhlasu v zmysle čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR môžu byť údaje spracúvané aj za účelom zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami alebo telefonovania a zasielania SMS správ na účely priameho marketingu - v zmysle zákona z 18. júla. 2002 o službách poskytovaných elektronickými prostriedkami, vrátane tých, ktoré sú nasmerované v dôsledku profilovania, za predpokladu, že príjemca služby dal príslušný súhlas. 6. Od zákazníkov môžu byť zhromažďované aj navigačné údaje, vrátane informácií o prepojeňách a odkazoch, na ktoré sa rozhodnú kliknúť, alebo o iných činnostiach vykonávaných na Obchodnej platforme. Právnym základom tohto druhu činnosti je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci v uľahčení využívania služieb poskytovaných elektronicky a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb. 7. Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzavretie Predajnej zmluvy a jej realizáciu. 8. Správca venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov osôb, ktorých sa údaje týkajú a najmä dbá na to, aby ním zhromaždené údaje boli : 8.1. soracované v súlade zo zákonom, 8.2. zhromažďované na špecifikované zákonné účely a nie sú predmetom ďalšieho spracovania, ktoré je v rozpore s týmito účelmi, 8.3. vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú a uchovávajú vo forme umožňujúcej identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, nie dlhšie, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania. § 3 ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 1. Osobné údaje Používateľov služieb sú poskytované poskytovateľom služieb, ktoré Správca využíva pri prevádzke Obchodnej platformy, najmä: 1.1. subjektov doručujúcich Výrobky, 1.2. poskytovateľov platobných systémov, 1.3. účtovnej kancelárie, 1.4. poskytovatelia hostingu, 1.5. externého skladu, 1.6. poskytovateľa softvéru, ktorý vám umožní viesť vaše podnikanie, 1.7. subjektov poskytujúcich poštový systém, 1.8. poskytovateľa softvéru potrebného na prevádzkovanie Obchodnej platformy. 2. Poskytovatelia služieb uvedení v bode 1 tohto odseku, ktorým sa osobné údaje prenášajú v závislosti od zmluvných dojednaní a okolností, alebo podliehajú pokynom Správcu ohľadom účelov a spôsobov spracúvania týchto údajov (spracovatelia) alebo samostatne definujú účely a spôsoby ich spracovania (správcovia). 3. Osobné údaje Zákazníkov sú uchovávané iba v Európskom hospodárskom priestore (EHP), v súlade s §5 bod 5 a §6 Zásad ochrany osobných údajov. § 4 PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP A OPRAVU SVOJICH VLASTNÝCH ÚDAJOV 1. Osoba, której sa údaje týkaju, má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania, ktoré má na základe súhlasu pred jeho odvolaním. 2. Právne dôvody na žiadosť Príjemcu služby: 2.1. Prístup k údajom – čl. 15 GDPR. 2.2. Oprava údajov – čl. 16 GDPR. 2.3. Odstránenie údajov (tzv. právo byť zabudnutý) – čl. 17 GDPR. 2.4. Obmedzenie spracovania – čl. 18 GDPR. 2.5. Prenos dát – čl. 20 GDPR. 2.6. Námietka – čl. 21 GDPR 2.7. Odvolanie súhlasu – čl. 7 ust. 3 GDPR. 3. Pre uplatnenie povolení uvedených v bode 2. môžete zaslať príslušný e-mail na adresu: obchod@malavi.pl. 4. V prípade, že má Príjemca služby povolenie vyplývajúce z vyššie uvedených predpisov, Správca žiadosť splní alebo jej odmietne vyhovieť ihneď, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. Ak však - vzhľadom na zložitosť požiadavky alebo množstvo požiadaviek - Správca nebude môcť žiadosti vyhovieť do jedného mesiaca, vyhovie jej v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov, pričom Zákazníka bude informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. žiadosť - o zamýšľanom predĺžení lehoty a jej dôvodoch. 5. V prípade zistení, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami GDPR, má osoba, której sa údaje týkajú, právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov. § 5 SÚBORY "COOKIES" 1. Webová stránka Správcu používa súbory  „cookies”. 2. Inštalácia „cookies“ je nevyhnutná pre riadne poskytovanie služieb na webovej stránke Obchodnej platformy. Súbory „cookies“ obsahujú informácie potrebné pre správne fungovanie webovej stránky a tiež poskytujú možnosť zostavovať všeobecnú štatistiku návštevnosti webovej stránky. 3. Webová stránka používa dva typy "cookies": „reláčne” a „trvalé”. 3.1. „Cookies” „reláčne” sú dočasné, a sú uložené na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia (opustenia stránky). 3.2. „Trvalé” súbory  „cookies” sú uložené v koncovom zariadení Príjemcu služby po dobu uvedenú v parametroch „cookies” alebo do ich vymazania Príjemcom služby. 4. Správca používa svoje vlastné cookies, aby lepšie porozumel tomu, ako zákazníci interagujú s obsahom webovej stránky. Súbory zhromažďujú informácie o spôsobe používania webovej stránky Príjemcom služby, type webovej stránky, z ktorej bol Príjemca služby presmerovaný, ako aj o počte návštev a trvaní návštevy Príjemcu služby na webovej lokalite. Tieto informácie nezaznamenávajú konkrétne osobné údaje Príjemcu služby, ale používajú sa na zostavovanie štatistík o používaní webovej stránky. 5. Správca používa externé súbory cookie na zhromažďovanie všeobecných a anonymných statických údajov prostredníctvom analytických nástrojov Google Analytics (externý správca súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA). 6. Súbory cookie môže sieť Google použiť na zobrazovanie reklám prispôsobených k tomu, akým Zákazník / Používateľ používa Internetový obchod. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo čase strávenom na danej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 7. Príjemca služby má právo rozhodnúť o prístupe súborov „cookies“ do svojho počítača ich výberom v okne svojho prehliadača. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania cookies sú dostupné v softvéri (webovom prehliadači). § 6 DODATOČNÉ SLUŽBY SÚVISIACE S ČINNOSŤOU POUŽÍVATEĽA V OBCHODNEJ PLATFORME 1. Platforma využíva tzv sociálne zásuvné moduly („pluginy“) sociálnych sietí. Zobrazením webovej stránky www.buff.pl, ktorá obsahuje takúto zásuvku, nadviaže prehliadač Príjemcu služby priame spojenie so servermi Facebook, Instagram, YouTube a Google. 2. Obsah pluginu je daným poskytovateľom služby prenesený priamo do prehliadača Používateľa a integrovaný s webovou stránkou. Vďaka tejto integrácii dostávajú poskytovatelia služieb informáciu o tom, že prehliadač Príjemcu služby zobrazil webovú stránku www.buff.pl, a to aj v prípade, že Príjemca služieb nemá u daného poskytovateľa služieb vytvorený profil alebo u neho nie je aktuálne prihlásený. Takéto informácie (spolu s IP adresou Zákazníka) odosiela prehliadač priamo na server daného poskytovateľa služieb (niektoré servery sa nachádzajú v USA) a tam ich ukladá. 3. Ak sa Príjemca služby prihlási na vyššie uvedenú stránku sociálnej siete, poskytovateľ služby bude môcť priamo priradiť návštevu webovej stránky www.buff.pl k profilu Príjemcu služby na danej sociálnej sieti. 4. Ak Príjemca služby používa daný zásuvný modul, napríklad kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo tlačidlo „Zdieľať“, príslušné informácie budú tiež odoslané priamo na server daného poskytovateľa služby a tam uložené. 5. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracúvanie a používanie poskytovateľmi služieb, ako aj možnosť kontaktu a práva Príjemcu služby v tejto súvislosti a možnosť nastavenia zabezpečujúceho ochranu súkromia Príjemcu služby sú popísané v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľov služieb: 5.1. https://www.facebook.com/policy.php 5.2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 5.3. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ. 6. Ak si Príjemca služby neželá, aby stránky sociálnych sietí priraďovali údaje zhromaždené počas návštevy webovej stránky www.buff.pl priamo k jeho profilu na danej webovej stránke, potom pred návštevou webovej stránky www.buff.pl musíte sa odhlásiť z tejto webovej stránky. Príjemca služby môže tiež úplne zabrániť načítaniu zásuvných modulov na webovú stránku použitím vhodných rozšírení prehliadača, napr. blokovaním skriptov pomocou „NoScript“. 7. Správca používa na svojej stránke remarketingové nástroje, teda Google AdWords, ide o používanie cookies Google LLC pre službu Google AdWords. V rámci mechanizmu na správu nastavení súborov cookie má Príjemca služby možnosť rozhodnúť sa, či Poskytovateľ služby bude môcť vo vzťahu k nemu používať Google AdWords (externý správca súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA. § 7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Správca používa technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov primerané hrozbám a kategóriám chránených údajov, a najmä údaje chráni pred neoprávneným zverejnením, odstránením neoprávnenou osobou, spracúvaním v rozpore s čl. platných zákonov a zmeny, straty, poškodenia alebo zničenia. 2. Správca zabezpečuje primerané technické opatrenia, aby zamedzil získavaniu a pozmeňovaniu osobných údajov zasielaných elektronicky neoprávnenými osobami. 3. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, sa primerane použijú ustanovenia GDPR a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.
Zdeľajte iným svoj komentár
IdoSell Trusted Reviews
4.88 / 5.00 2499 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-05-19
Widziałem tę czapkę panamską na lotnisku, ale nie było rozmiaru. Zamówiłem od razu i otrzymałem dzień później. Jakość i UX są doskonałe. Szczególnie spodobało mi się wygięte w dół rondo, dzięki któremu wiatr nie rozwiewa kapelusza
2024-04-09
Buff wygląda bardzo dobrze. Kolorystyka jak na zdjęciu. Jakość materiału będę mogła ocenić dopiero po kilku praniach.
pixel